Introduktion til film om Tibet

 

Forløbet er opbygget omkring to reportagefilm om Tibet. Den første giver en almen skildring af Tibets politiske kulturelle og religiøse forhold i før­ste del af det 2100. århundrede. Den anden handler om situati­onen i Tibet efter opstanden i 2008 med hovedvæg­ten på den kinesiske regerings un­dertykkelse af tibe­tanernes religion, kultur og menneskerettigheder. Filmene giver bl. a. et indblik i religionsudøvelsen i Tibet og i de betingelser, den forgår under.

Forløbet forudsætter ikke forudgående viden om Mahayanabuddismen. Man kan anvende supplerende litteratur, f. eks. en af de grundbøger om religion / buddhisme, der er tilgængelige, eller de links, der er henvist til overfor - alt afhængigt af om man plan­lægger en kort introduktion eller et mere uddybende forløb, som måske peger frem mod en større opgave.

Forløbet består to moduler: Det første modul består af to introducerende tekster, og det andet modul be­står af filmene  med nogle forslag til analyse og in­formationsbearbejdning.

 

1 Pilgrimme ved Rivoche kloster

 

Område og fag

 

Stx - Religion

Hf - Kultur- og samfundsfag

 

Undervisningforløb

 

Materialet kan anvendes til klasseundervisning eller gruppearbejde inden for emnet Buddhisme og til kombinationer heraf.

Endvidere som udgangspunkt for større projekter og skriftlige opga­ver, evt. i tværfaglig sammenhæng.

 

Liste med forklaring af begreber i Tibetansk buddhisme

Begrebsforklaringer

 

Links til videre studier

Tibetansk buddhisme og Tibets historie

Introduktion til tibetansk buddhisme.

Modulets første tekst i PDF er, Tibetansk buddhisme, som skildrer den historiske udvikling og buddhismens rolle i det tibetanske samfund, herun­der de forskellige sekter eller ordener. Man kan arbejde med teksten som klasseundervisning eller som gruppearbejde med f.eks. følgende spørgs­mål:

1. Hvilken religion var dominerende i Tibet før buddhismen. 2 Hvorledes blev buddhismen etableret i Tibet. 3 Hvorledes etableres den domine­rende Gelug-orden. 4. Hvad er tantra, og hvilken rolle spiller de tantriske guddomme?

Man kan inddrage de nævnte links i sin besvarelse

Tidsforbrug 1 - 2 moduler af 45 min. afhængigt af, i hvilket omfang man inddrager supplerende litteratur eller links til internettet

Kort oversigt over Tibets historie.

Modulets anden  introducerende tekst i PDF er, Tibets historie, som man kan arbejde med som klasseundervisning eller som gruppearbejde med f. eks. følgende spørgsmål: 1 Hvad er det ældste kongedømme i Tibet? og hvilken rolle spiller det for etableringen af buddhismen i Tibet. 2 Hvorledes skildres overgangen fra Bön til buddhismen. 3 Hvorledes bliver Tibet et Theokrati med Dalai Lama som Tibets politiske leder. 4. Hvordan udvikler forholdet mellem Tibet og Kina sig før 1950. 5 Hvad er hovedtrækkene i Tibets udvikling mellem 1950 og 1980. 6 Hvad er hovedtrækkene i Tibets udvikling mellem 1980 og 2008. 7 Hvilken betydning får opstanden i 2008.

Man kan inddrage de nævnte links i sin besvarelse

Tidsforbrug 1 - 2 moduler af 45 min. afhængigt af, i hvilket omfang man inddrager supplerende litteratur eller links til internettet

 

 

2 Sok Tanden kloster i Nordtibet

 

Reportagefilm

Modulet består af to film. Man kan se den ene eller dem begge, alt efter hvilket fokus man vælger, og efter tidsforbrug.

 

Tibet i det 21. århundrede (optaget før 2008).

Streaming i høj kvalitet med hurtig internetforbindelse

Streaming i lav kvalitet med langsom internetforbindelse

Temaer som man kan vælge at drøfte i gruppearbejde eller klasseundervisning: 1 Religionsudøvelsens almindelige praksis i Tibet 2 Moderniserings­processen i Tibet. 3 Tibetansk religion og kultur i forhold til moderniseringen. 4 Udviklingen i forholdet mellem religion og politik 5 Undertrykkel­sen af den almindelige borger og af munkene 6 Sociale konsekvenser af moderniseringsprocessen. 7 Nomadelivet. 8  Konsekvenser af den kinesi­ske indvandring.  9 Udvikling og problemer i skole- og uddannelsessystemet

 

Film: Tibet efter 2008 (optaget 2009).

Streaming i høj kvalitet med hurtig internetforbindelse

Streaming i lav kvalitet med langsom internetforbindelse

Temaer som man kan vælge at drøfte i gruppearbejde eller klasseundervisning: 1 Opstanden i 2008. 2 Den militære tilstedeværelse og kontrol. 3 Ændringerne i den kinesiske opfattelse af Tibet og tibetanerne 4 De almindelige tibetaneres oplevelse af den militære undertrykkelse. 5 Kinas øko­nomiske interesser i Tibet. 6 Menneskerettigheder. 7 Den religiøse udvikling efter 2008 8 Kinas pres på omverdenen og ændringerne i eksiltibeta­nernes situation efter 2008  

3 Kinesiske soldater planter de røde faner på Potala